Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 - 12 Tuổi) Lớp ALKT

1. Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 - 12 Tuổi) Lớp ALKT


Tiếng Anh Mẫu giáo (3,5 - 5 tuổi) Pre-primary

Tiếng Anh Mẫu giáo

Chương trình áp dụng mô hình học đa trí thông minh giúp khơi dậy niềm yêu thích với Anh Ngữ, tạo nền tảng Tiếng Anh  vững chắc, hoàn thiện kĩ năng và nhận diện kiểu học tập của trẻ qua các hoạt động dạy và học Tiếng Anh sinh động.